Časté otázky

 

1.       Naozaj to funguje?

Áno, systém Oeko-Dry funguje a účinkuje absolútne spoľahlivo a bez výnimky. Dôkazom toho je fakt, že len na Slovensku máme už vysušených takmer 600 objektov a ani v jednom prípade sa nestalo, že by systém neúčinkoval.

2.       Ako rýchlo vidno účinok?

Systém Oeko-Dry neurýchľuje vysýchanie múrov. Jeho účinok spočíva v tom, že zastaví efekt kapilárnej vzlínavosti vo všetkých múroch (aj v základoch) a múry následne schnú prirodzenou cestou. Rýchlosť a efektivita schnutia múrov je individuálna, vplýva na ňu mnoho faktorov. Napríklad hrúbka múru, použitý materiál, stupeň premočenia a presolenia muriva, klimatické podmienky a ďalšie. Zo skúseností však môžeme potvrdiť, že múry bežných rodinných domov, kde nie sú vážnejšie problémy, schnú v rozmedzí šiestich, až dvanástich mesiacov. Vo veľmi starých objektoch, s veľmi hrubými múrmi, premáčanými stáročia, môže tento proces trvať niekoľko rokov.

3.       Je proces schnutia viditeľný aj pre laika?

Áno je to vidieť, ale je potrebné múry obnažiť, v omietkach sa zväčša nachádza veľa solí po odparenej vode, ktoré sú vysoko hygroskopické a absorbujú vzdušnú vlhkosť, ktorú na seba viažu a môžu vytvárať na povrchu omietky vlhké miesta.

4.       Naozaj nemá prístroj Oeko-Dry žiadne škodlivé účinky na organizmus?

Nie, nemá žiadne účinky na organizmy, ani rastliny. Je napájaný výlučne prirodzenými energetickými poľami, čiže nevytvára a negeneruje žiadne škodlivé pole, tak ako to býva u niektorých zariadeniach, ktoré sú dostupné na trhu. Rozoznať  takéto zariadenia je pomerne jednoduché. Všetky, ktoré musia byť zapojené v elektrickej sieti, generujú magnetické, alebo elektromagnetické polia.

5.       Vykonávate obhliadky objektov?

Áno, každý jeden objekt je obhliadnutý. Počas každej obhliadky sú vykonané aspoň základné merania, ktoré potvrdia, alebo vyvrátia prítomnosť vzlínajúcej vlhkosti, sú identifikované všetky vlhké múry, výšky navzlínania a vykonávajú sa aj iné merania, ak sú potrebné. Samostatné výjazdy na želanie záujemca o analýzu a posúdenie stavu múrov obejktov sú spoplatnené.

6.       Prístroj Oeko-Dry je dodaný a čo potom?

Každému záujemcovi je automaticky po dodávke systému Oeko-Dry doručený písomný návrh sprievodných opatrení, ako sanovať murivo objektu, ktoré bolo poškodené vlhkosťou. V návrhu sú spomenuté všetky postupy pre všetky problémy, ktoré počas obhliadky identifikujeme, ako aj návrh odstránenia stavebnotechnických nedostatkov, ak také sú.

7.       Naozaj platí záruka 20 rokov?

Áno, každý jeden záujemca bez výnimky dostáva záruku na funkčnosť systému v trvaní dvadsiatich rokov, alebo v prípade, že by počas doby záruky systém prestal účinkovať, bude mu systém buď bezplatne vymenený, alebo mu bude vrátená plná kúpna cena naspäť. Navyše, zaviedli sme novinku, v dobe jedného roka od dodávky systému Oeko-Dry, môže každý odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, ak nebude s našim systémom spokojný a vrátime mu peniaze v plnej výške naspäť.

8.       Potrebuje prístroj Oeko-Dry baterky, alebo elektrickú sieť?

Nie, nepotrebuje. Ako bolo už spomenuté skôr, systém je napájaný výlučne prirodzenými energetickými poľami, ktoré sa nachádzajú v prírode. Znamená to, že systém je absolútne nezávislý ne externej energetickej sieti a po jednorázovej investícii si v budúcnosti nevyžaduje žiadne ďalšie financie.

9.   Mení sa cena dodávky systému v závislosti na lokalite objektu?

Nie, cena je stála a nemenná, je jedno, v ktorej časti Slovenska sa objekt nachádza.

10.   Akým spôsobom je ošetrený zmluvný vzťah?

S každým zákazníkom je podpísaná seriózna riadna zmluva o dielo podľa zákona, v ktorej sú explicitne uvedené všetky práva, povinnosti a záruky tak, ako ich deklarujeme. Je to v podstate najvyššia forma ochrany zákazníka. Samozrejme návrh zmluvy o dielo je zasielaný záujemcovi vopred, aby si ju mohol v pokoji preštudovať a prípadne pripomienkovať.